Přejít na obsah Přejít na navigaci

Dohody o výkonu pěstounské péče

Na základě pověření, vydaného Zlínským krajem, uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče s pěstouny na území Zlínského kraje. V současné době doprovázíme celkem 55 rodin.

Aktuálně je naše kapacita plná. Očekáváme, že nové dohody budeme uzavírat od července 2024.

Jak pracujeme

V naší práci se řídíme metodikami, vnitřními předpisy a směrnicemi. Všechny tyto dokumenty vychází z platných právních předpisů, z naší dlouholeté praxe a získaných zkušeností.
Cílem všech těchto materiálů je to, abychom poskytovali kvalitní služby všem klientům.
Níže je uveden přehled všech dokumentů našeho pracoviště, z nichž některé jsou veřejné, některé jsou pouze pro vnitřní potřebu. Dokumenty jsou členěné do skupin dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 473/2012 Sb. – Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami podle §48 odst. 2 písem. D) až f) zák. 359/1999 Sb.

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

 • Jaké jsou cíle naší práce?
 • Jakými zásadami se řídíme
 • Jak předcházíme možným střetům zájmů
 • Naše pravidla pro přijímání darů

2. Ochrana práv a chráněných zájmů

 • Jak zajišťujeme dodržování lidských práv a svobod klientů – dospělých i dětí
 • Jak chráníme děti před týráním a zanedbáváním

3. Prostředí a podmínky

 • V jakém prostředí pracujeme, jaké pomůcky máme k dispozici

4. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby

 • Jak informujeme o naší činnosti
 • Za jakých okolností můžeme odmítnout poskytnout službu

5. Podpora přirozeného sociálního prostředí

 • Co děláme pro to, aby děti v pěstounské péči žili běžným životem v přirozeném prostředí
 • Jak podporujeme kontakty dítěte s jeho rodinou a s osobami dítěti blízkými

6. Personální zabezpečení

 • Jak je naše pracoviště členěné, jaká je organizační struktura
 • Jaké máme požadavky na jednotlivá pracovní místa
 • Jaká oprávnění a povinnosti se vážou ke konkrétním pracovním místům

7. Přijímání a zaškolování nových zaměstnanců

 • Jak postupujeme při obsazování volného pracovního místa
 • Jak zaškolujeme nového pracovníky
 • Za jakých okolností u nás mohou působit dobrovolníci a stážisté
 • Jakými pravidly se řídí ostatní osoby – např. účetní, správce počítačové sítě apod.

8. Profesní rozvoj zaměstnanců

 • Jak jsou hodnoceni jednotliví pracovníci a jejich práce
 • Jak si zvyšujeme svou kvalifikaci pro naši práci
 • Jak si zajišťujeme podporu pro naši práci

9. Pracovní postupy pověřené osoby

 • Jak postupujeme v naší práci

10. Dohoda o výkonu pěstounské péče

 • Jak postupujeme při uzavírání, změnách a případně při zrušení dohody o pěstounské péče
 • Jaký je rámcový obsah dohod o výkonu pěstounské péče
 • Jak hodnotíme průběh pěstounské péče
 • Jak zajišťujeme a organizujeme vzdělávání pěstounů

11. Předávání informací

 • Jak pracujeme s informacemi o dětech a rodinách
 • Jak si předáváme informace v rámci našeho pracoviště

12. Změna situace

 • Jak postupujeme v případě významných změn v životě dítěte a rodiny

13. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany

 • Jaké dokumenty vedeme, co do nich píšeme
 • Kdo má právo a za jakých podmínek nahlížet do jednotlivých dokumentů a dokumentací

14. Vyřizování a podávání stížností

 • Jakým způsobem a komu je možné podat stížnost na naši práci
 • Jak s takovou stížností nakládáme
 • Podrobné informace zde

15. Rizikové, havarijní a nouzové situace

 • Jaké mimořádné situace mohou nastat a jak budeme postupovat, pokud nastanou

16. Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochran

 • Co děláme pro to, aby si naše práce udržovala svou vysokou kvalitu
 • Jak zjišťujeme zpětnou vazbu na naši práci